LICITACIÓ CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LOCAL SOCIAL

S’ha publicat l’anunci de licitació de la concessió de serveis per a la gestió i explotació del bar local social de Bellcaire d’Empordà.

El termini per a la presentació d’ofertes acaba el dia 17 de juny de 2023, i les ofertes s’han de presentar a través de l’enllaç següent:

Informació de la publicació – Plataforma de Serveis de Contractació Pública (contractaciopublica.cat)

El cànon a pagar és de 150€/mes o el preu a l’alça que s’ofereixi en l’oferta presentada, la qual serà vinculant.

La durada inicial del contracte és de 1 any, amb pròrrogues de 2 anys fins arribar a una durada màxim de 9 anys.

Podeu trobar més informació al link anterior o a secretaria@bellcaire.cat