7-Ca la Pepeta

Ca la Pepeta (Mas Quintana) és un magnífic exemple de mas del segle xvi que ha estat habitat fins a inicis del segle xxi. Es va construir fora del poble, possiblement sobre un edifici encara més antic, i amb el creixement modern va quedar incorporat dins del nucli urbà.

Està format per un gran cos allargat amb la façana principal inusualment orientada a l’est, seguint el recorregut de l’antic camí que travessava el poble. L’edifici té una estructura de planta i dos pisos, on s’hi poden observar les diferents ampliacions i reformes que es van anar afegint segons les necessitats de cada època. A la planta baixa s’hi situava l’entrada, les corts dels animals, el celler, la comuna… A la part superior hi havia la sala, la cuina, els dormitoris, els graners, l’estenedor, els assecadors… I al voltant del pati de davant la casa hi havia coberts, l’era, pallisses i estables.

Els masos són habitatges rurals aïllats, vinculats a unitats familiars àmplies, sustentades en una economia autosuficient i que gestionaven una quantitat important de terres destinades a l’agricultura i a la ramaderia. A l’entorn del turó de Bellcaire hi ha molts altres masos disseminats per la plana i al voltant de les terres de l’antic estany.

Pepeta Blanch Font

En un mas, i a pagès en general, tothom era imprescindible: homes, fills, mossos, però sobretot les dones. Elles s’ocupaven del manteniment general de la casa, la cuina, els fills, l’hort, donar menjar al bestiar, munyir, anar a mercat, participar en tasques com anar a collir olives, la matança del porc, el manteniment de l’església i de l’economia. Eren veritables puntals infatigables que sustentaven i mantenien en vida el mas, com ho fou la Pepeta, de la família dels últims masovers i que va donar nom a aquest casal.

CUM VIDERIS NUDUM OPERI EUM – Si veus algú despullat, cobreix-lo.

Aquest text d’Isaïes que apel·la a la misericòrdia, inscrit a la finestra principal de la façana, ha estat seguit pel poble de Bellcaire a través d’un procés participatiu per a l’adquisició, per part del consistori, d’aquest esplèndid mas. En un futur, després d’importants obres de rehabilitació, donarà cabuda a espais d’ús per a la gent del poble amb els serveis públics centralitzats, fet que permetrà la conservació de l’edifici i la seva història.


Ca la Pepeta (Mas Quintana) es un magnífico ejemplo de masía del siglo xvi que ha estado habitada hasta inicios del siglo xxi. Se construyó fuera del pueblo, posiblemente sobre un edificio aún más antiguo, y con el crecimiento moderno quedó incorporada en el casco urbano.

Está formada por un gran cuerpo alargado con la fachada principal inusualmente orientada al este, siguiendo el recorrido del antiguo camino que atravesaba el pueblo. El edificio tiene una estructura de planta y dos pisos, donde se pueden observar las diferentes ampliaciones y reformas que se fueron añadiendo según las necesidades de cada época. En la planta baja se situaba la entrada, los establos de los animales, la bodega, la letrina… En la parte superior se encontraban la sala, la cocina, los dormitorios, los graneros, el tendedero, los secadores… Y alrededor del patio que hay frente a la casa había cobertizos, la era, pajares y establos.

Las masías son viviendas rurales aisladas, vinculadas a unidades familiares amplias, sustentadas en una economía autosuficiente y que gestionaban una cantidad importante de tierras destinadas a la agricultura y a la ganadería. En torno a la colina de Bellcaire hay otras muchas masías diseminadas por la llanura y alrededor de las tierras del antiguo estanque.

Pepeta Blanch Font

En una masía, y en el campo en general, todo el mundo era imprescindible: hombres, hijos, mozos; pero, sobre todo, las mujeres. Ellas se ocupaban del mantenimiento general de la casa, la cocina, los hijos, el huerto, dar comida al ganado, ordeñar, ir a mercado, participar en tareas como cosechar aceitunas, la matanza del cerdo, el mantenimiento de la iglesia, y de la economía. Eran verdaderos puntales infatigables que sustentaban y mantenían con vida la masía, como lo fue Pepeta, de la familia de los últimos masoveros y que dio nombre a este casal.

CUM VIDERIS NUDUM OPERI EUM – Si ves a alguien desnudo, cúbrele.

Este texto de Isaías que apela a la misericordia, inscrito en la ventana principal de la fachada, ha sido seguido por el pueblo de Bellcaire a través de un proceso participativo para la adquisición, por parte del consistorio, de esta espléndida masía. En un futuro, después de importantes obras de rehabilitación, dará cabida a espacios de uso para la gente del pueblo con los servicios públicos centralizados, lo que permitirá la conservación del edificio y su historia.


Ca la Pepeta (Mas Quintana) est un magnifique exemple de ferme du XVIe siècle qui fut habitée jusqu’au début du XXIe siècle. Construite en dehors du village, peut-être sur un bâtiment encore plus ancien, elle fut incorporée au centre urbain au cours de la croissance moderne.

Constituée d’un grand bâtiment allongé, sa façade principale est inhabituellement orientée vers l’est, suivant le tracé de l’ancienne route qui traversait le village. Le bâtiment dispose d’un rez-de-chaussée et de deux étages, où l’on peut voir les différentes extensions et rénovations qui ont été ajoutées en fonction des besoins de chaque période. Au rez-de-chaussée se trouvaient l’entrée, les cours d’animaux, la cave, les latrines… À l’étage, il y avait le salon, la cuisine, les chambres, les greniers à grains, le cellier, les séchoirs… Et autour de la cour devant la maison, il y avait des hangars, l’aire de battage, des granges à paille et des écuries.

Pepeta Blanch Font

Les mas sont des habitations rurales isolées, liées à de grandes unités familiales, soutenues par une économie d’autosuffisance, qui géraient une quantité importante de terres utilisées pour l’agriculture et l’élevage. Autour de la colline de Bellcaire, de nombreuses autres fermes sont disséminées dans la plaine et autour des terres de l’ancien lac.

Dans une ferme, et à la campagne en général, tout le monde était indispensable : les hommes, les enfants, les jeunes, mais surtout les femmes. Elles s’occupaient de l’entretien général de la maison, de la cuisine, des enfants, du jardin, de nourrir les animaux, de traire, d’aller au marché, de participer à des tâches comme aller ramasser les olives, abattre le porc, d’entretenir l’église et l’économie de la maison. Véritables piliers infatigables, elles soutenaient et faisaient vivre la ferme, tout comme Pepeta, issue de la famille des derniers locataires et qui a donné son nom à cette maison.

CUM VIDERIS NUDUM OPERI EUM – Si vous voyez quelqu’un qui a été dépouillé, couvrez-le.

Ce texte d’Isaïe appelant à la miséricorde, inscrit sur la façade principale, a été suivi par les habitants de Bellcaire dans une démarche participative pour l’acquisition, par la mairie, de cette splendide ferme. À l’avenir, après d’importants travaux de rénovation, elle sera utilisée par les habitants du village avec des services publics centralisés, ce qui permettra de préserver le bâtiment et son histoire.


Ca la Pepeta (Mas Quintana) is a magnificent example of a 16th-century farmhouse which was inhabited until the early 21st century. It was built outside the town, possibly on top of an even older building, but it was assimilated by the town centre due to its later growth.

It consists of a large elongated body with the main façade unusually facing east, following the route of the old road that passed though the town. The building has a structure with two floors on which we can see the different renovations and the extensions that were added in keeping with the needs of each era. The entrance, the pens for the animals, the winery, the latrines and so on were situated on the lower floor. The living room, the kitchen, the bedrooms, the barns, the clothes line and the dryers were situated on the upper floor. Around the yard in front of the house stood sheds, the threshing floor, haylofts and stables.

Pepeta Blanch Font

The farmhouses are isolated rural dwellings linked to large family units and supported by a self-sufficient economy which managed a significant amount of land used for agriculture and livestock breeding. Around the hill in Bellcaire there are many other farmhouses scattered over the plain and around the lands of the old lake.

In a farmhouse and in farming in general, everyone was essential: men, children, youths, but especially the women. The latter took care of the general upkeep of the house, the kitchen, the children, the orchard, feeding the cattle, doing the milking, going to the market, taking part in tasks such as picking olives, slaughtering the pig and looking after the church and the household budget. They were true tireless mainstays who supported the farmhouse and kept it alive, such as Pepeta, one of the family of the last farmers who gave her name to this building.

CUM VIDERIS NUDUM OPERI EUM – If you see someone naked, cover him or her up.

This text from Isaiah that appeals to mercy, inscribed on the main window of the façade, has been followed by the town of Bellcaire by means of a participatory process for the council’s acquisition of this splendid farmhouse. In the future, following significant refurbishment work, it will accommodate spaces for use by the people of the town, with centralised public services to allow the preservation of the building and its history.