Informació al contribuent

IMPOST DE VEHICLES 1 Abril al 31 de Maig
IBI URBANA  
IBI RÚSTICA  
ESCOMBRARIES 1 Abril al 31 de Maig
IAE  
CEMENTIRI 1 Abril al 31 de Maig
AIGUA Trimestral

Forma de pagament:

  • El pagament dels impostos es farà a: Qualsevol oficina de CaixaBank SA “La Caixa”, Banc de Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o Banc Santander, presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès, o bé als caixers automàtics de Servicaixa o per Internet a www.baixemporda.cat

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de constrenyiment i això comportarà fins al 20 per 100 de recàrrec, interessos de demora i les costes que es produeixin.

Es recomana la domiciliació del pagament mitjançant banc o caixa d’estalvis, lliurant al Servei de Recaptació el full corresponent del tríptic degudament omplert i signat.

Per més informació: Oficina del Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà

Adreça: c/ dels Tarongers, 12 (Can Salamó) – La Bisbal d’Empordà.

Tel: 972 640 924

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.