4. Text refòs del POUM aprovat definitivament

INFORMACIÓ:

PROJECTE:

Aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2005 donant compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 29 de juny de 2005.

El Text Refós ha estat aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 29 de setembre de 2005.