Al·legacions consensuades contra el nou parc eòlic projectat a l’Empordà, el Muntanyeta

L’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà, juntament amb els ajuntaments de d’Albons, Garrigoles, La Tallada d’Empordà, Viladamat i Ventalló, demana a la Generalitat que s’aturi el projecte de parc eòlic ‘Muntanyeta’ per les següents raons:

 • Important risc d’erosió del sòl que es provocaria amb la construcció del parc eòlic i l’afectació a una gran superfície de sòl cremat per execució de camins i pistes d’accés i per la instal·lació de les línies elèctriques de connexió i d’evacuació d’energia.

 

 •  El parc eòlic afecta terrenys que estaven classificats pel Pla Director urbanístic de l’Empordà i posteriorment pel Pla Territorial Parcial de les comarques gironines, com a sòl no urbanitzable de protecció especial forestal i paisatgística.

 

 • Existeix incompatibilitat urbanística entre l’ús de la zona com a parc eòlic i la qualificació urbanística dels terrenys, que exigeix el manteniment del seu ús forestal i impedeix la transformació i l’obertura de nous camins.

 

 • El parc eòlic es situa al bell mig de quatre espais naturals i zones protegides: el dels Aiguamolls de l’Empordà, el del massís del Montgrí Baix Ter Illes Medes, l’espai Riberes del Baix Ter i l’espai LIC Riu Fluvià.

 

 • La zona presenta una excepcional riquesa pel que fa a avifauna i es situa en una àrea de ruta migratòria d’aus. Greu afectació a l’avifauna i insuficiència de la distància prevista entre aerogeneradors. Creació d’un obstacle perillós per les rutes migratòries de les aus.

 

 • La serra on es situa de 120 a 170 metres d’alçada, es situa a la frontera entre les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, en una zona d’alta qualitat paisatgística, i amb un impacte visual i paisatgístic elevat.

 

 • La zona forma part de la Unitat de Paisatge “Terraprims” quins valors paisatgístics es reconeixen expressament pel Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines.

 

 • Manca d’avaluació i de consideració de l’impacte del parc eòlic sobre el turisme.

 

 • Excessiva proximitat dels molins a habitatges i a masos i producció de contaminació lumínica i contaminació acústica per sobre dels límits admissibles en una zona de sensibilitat acústica alta que fan incompatible el projecte.

 

 • El projecte no compleix els mínims exigits en l’àmbit mediambiental a les normatives vigents tant a nivell del Principat de Catalunya com als ajuntaments de la zona.

 

 • El projecte no concreta la ubicació de cadascun dels aerogeneradors.

 

 • Tampoc concreta com serà el transport de l’energia obtinguda a les línies d’interconnexió: soterrades o aèries.

 

 • No s’especifica l’obra civil necessària per sostenir al sòl els aerogeneradors.

 

 • No hi ha cap pla de camins a reformar i reconstruir després de la instal·lació dels aerogeneradors.

 

 • No es coneix en detall el recorregut de la línia d’evacuació ni el recorregut de les línies d’interconnexió.

 

 • No especifica el tipus de cable d’interconnexió ni el tipus de cable d’evacuació soterrada.

 

 • No assenyala l’alçada dels suports de la línia aèria.

 

 • El projecte no preveu l’estudi de l’Impacte Ambiental el qual ha d’incloure tots els elements i accions que puguin ser generadors dels impactes mediambientals en la fase de construcció, en la fase d’explotació i en la fase de desmantellament o cessament de l’activitat.

 

 • El projecte no té en compte el benefici comú de l’energia que produirien els aerogeneradors, és un projecte que només beneficiaria a l’empresa que el proposa.

 

 • Tampoc compta amb la participació dels habitants de la zona en la decisió d’on i com s’ha de generar energia neta respectant, al màxim possible, l’entorn natural.

Per tot això exposat, els representants electes dels ajuntaments d’Albons, Bellcaire d’Empordà, la Tallada d’Empordà, Garrigoles, Ventalló i Viladamat rebutgen fermament el projecte presentat per NORMAWIND i es comprometen a estudiar quin seria l’emplaçament idoni per ubicar un aerogenerador que generés l’energia necessària per abastir les poblacions. Sempre, clar, tenint en compte l’opinió i participació dels veïns i veïnes de cada municipi.

Feu clic AQUÍ si voleu accedir al document amb tots els suggeriments que ha presentat l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà durant el tràmit d’audiència per elaborar l’estudi d’impacte ambiental, previ a l’aprovació del projecte.

Consulteu el document inicial de consulta ambiental del projecte del parc eòlic connectat a xarxa “PE Muntanyeta”.