ANUNCI CONSULTA PÚBLICA MODIFICACIÓ ORDENANÇA SEQUERA

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de mil lorar
la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a
l’elaboració del projecte de modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les mesures
aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera de
Bellcaire d’Empordà, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:


a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.


Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves
opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 20 dies hàbils dies a comptar des
de l’endemà al de publicació del present anuncio a la web municipal, mitjançant la seva
presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

Consulteu l’anunci clicant AQUÍ